کمپین جهانی در سالگرد دستگیری مدیران جامعۀ بهائی ایران

آرم کمپین جامعۀ جهانی بهائی در هشتمین سالروز دستگیری و حبس هفت تن از مدیران سابق بهائی در ایران
نیویورک

نیویورک – جامعۀ جهانی بهائی در هشتمین سالگرد حبس نا عادلانۀ هفت مدیر سابق جامعۀ بهائیِ ایران، با برگزاری کمپینی جهانی خواستار آزادی فوری آنان شد.
این کمپین با شعار «دیگر بس است! این هفت بهائی را آزاد کنید» خواستار توجّه به گرفتاری این هفت‌تن و فراتر از آن، شرایط طاقت فرسای دیگر بهائیان ایران است که مورد اذیّت و آزار بی امان و سازمان‌یافتۀ رژیم ایران قرار گرفته اند.
سوابق بیشتر در رابطه با این کمپین را می توانید در بخش ویژۀ سایتِ جامعۀ جهانی بهائی

 

.(www.bic.org/8-years/enough-release-bahai-seven

مشاهده کنید.

 

هشتگ این کمپین:

#ReleaseBahai7Now