هفت مدیر بهائی که در ایران زندانی هستند

جامعه جهانی بهائی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴( ۱۴ می ۲۰۱۵) کمپینی جهانی به مناسبت سالگرد دستگیری و زندانی شدن ۷ مدیر جامعه بهائی ایران آغاز خواهد کرد.

این کمپین به مدت ۷ روز از ۲۴ اردیبهشت الی 30 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.  هر روز از این کمپین به یکی از هفت مدیر بهائی که در حال حاضر در زندان های ایران به سر میبرند اختصاص یافته است، که به ترتیب ذیل می باشد:

۲۴ اردیبهشت: مهوش ثابت  (بیوگرافی

۲۵ اردیبهشت: فریبا کمال آبادی (بیوگرافی

۲۶ اردیبهشت: جمالدین خانجانی (بیوگرافی

۲۷ اردیبهشت: عفیف نعیمی (بیوگرافی

۲۸ اردیبهشت: سعید رضایی (بیوگرافی

۲۹ اردیبهشت: بهروز توکلی (بیوگرافی

۳۰ اردیبهشت: وحید تیزفهم (بیوگرافی

۳۱ اردیبهشت نیز به جمع بندی نتایج این کمپین اختصاص خواهد داشت.