درگذشت دکتر هادی اسماعیل زاده،

موضوع: 

4 فروردین 1395
خانوادۀ محترم دکتر هادی اسماعیل‌زاده،
جامعۀ جهانی بهائی تأثّر شدید خود را از درگذشت دکتر هادی اسماعیل‌زاده، وکیل عالی‌قدر دعاوی، استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر ابراز می‌دارد و با قدرشناسی فراوان از خدمات خستگی‌ناپذیر زنده‌یاد دکتر اسماعیل‌زاده در دفاع از حقوق ستم‌دیدگان در ایران، تسلیت عمیق خود را به خانوادۀ محترم و بازماندگان آن شخص نازنین و به جامعه وکالت در آن سرزمین تقدیم می‌دارد. تعهّد محکم دکتر اسماعیل‌زاده به آرمان‌های عدالت‌خواهی و قبول پیامدهای آن چون رنج زندان و محرومیّت از تدریس در دانشگاه، سرمشقی پرارزش برای علاقه‌مندان و فعّالان در راه آبادی و سربلندی ایران است. پیشرفت روح پرفتوح آن مرحوم و آرامش بازماندگان محترم آرزوی ما است و با جامعۀ حقوق بشری در سوگواری این ضایعۀ دردناک شریک و سهیم هستیم.
با احترام، بانی دوگال